facebook

Kurs:

Razvoj mobilnih aplikacija

Srednji

70 časova

Materijali sa predavanja

Sertifikat o pohađanju kursa

Pristup snimljenim predavanjima 45 dana

Zašto ovaj kurs?

Ukoliko imate ideju za izradu nove mobilne aplikacije koja može olakšati svakodnevne aktivnosti korisnika na našem kursu Razvoj mobilnih aplikacija imate upravo priliku da svoju ideju pretvorite u realnost.

Pohađanje ovoga kursa u trajanju od 70 časova, polaznicima daje mogućnost da kroz upoznavanje sa osnovama programiranja i programskim jezicima, saznaju šta je sve potrebno za uspješnu izradu i razvoj mobilne aplikacije, te koristeći Flutter framework kreiraju svoju prvu aplikacijsku demo verziju.

U sklopu ovoga projekta polaznici će takođe biti u mogućnosti da savladaju sve načine stilizovanja i kreiranja vidžeta svog digitalnog proizvoda, uključujući i niz aktivnosti i komandi kreiranih za njegovo pokretanje.

razvoj mobilne aplikacije

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da nauče cjelokupan proces izrade nove mobilne aplikacije sa osnovnim predznanjem engleskog jezika i rada na računaru. 

Plan i program kursa:

1. Uvod u programiranje
 • Šta je programiranje i od kojih komponenti se sastoji?
 • Koje su aktivnosti u procesu programiranja?
 • Šta nastaje kao rezultat rada programera?
 • Šta su informacioni sistemi?
 • Na koji način se kreiraju riješenja iz domena IT-a?
 • Šta su programski jezici ? Kako se dijele?
 • High level vs. low level programing?
 • Važnost pravilne organizacije koda
2. DESKTOP vs. WEB vs. MOBILE programiranje
 • Koji su najpoznatiji programski jezici?
 • Gdje je u svemu tome Flutter & Dart?
 • Prednosti i nedostaci Flutter-a
 • Priprema za rad i podešavanje radnog okruženja
 • Instaliranje potrebnih komponenti
 • Instaliranje dodatnih modula i biblioteka
 • Pokretanje testnog projekta
 • Kako se razvijaju i testiraju mobilne aplikacije
3. Uvod u Flutter
 • Pretstavljanje modula
 • Pokretanje Flutter projekta
 • Analiza fajl sistema i komponenti
 • Upoznavanje sa programskim jezikom Dart
 • Git version control
 • Šta su osnovni elementi Flutter-a?
 • Canvas, Widget, Class, Constructor
4. Osnove Flutter-a
 • Razvoj aplikacije od nule
 • Pokretanje aplikacije na emulatoru
 • Konstruktori, klase i imenovani argumenti
 • Prvi sažetak i dodatna sintaksa
 • Izgradnja stabla vidžeta
 • Dodaci
 • Dodavanje vidžeta za raspored
 • Osnove vidžeta
 • Povezivanje funkcija i tastera
 • Anonimne funkcije
 • Ažuriranje podataka vidžeta ( Korišćenje vidžeta bez
 • stanja eng. Stateless Widgets)
 • Vrste vidžeta (Kada, koje i zašto koristiti)
 • Kratki pregled
 • Korišćenje privatnih svojstava
 • Izrada i prilagođavanje novih vidžeta
 • Uvod u stilizovanje i raspoređivanje komponeti
 • Enumeracija I višestruki konstruktori
 • Dokumentacija i katalog vidžeta
 • Dugmad za oblikovanje
 • Prosljeđivanje funkcija povratnog poziva (eng. Callback)
 • Upoznavanje sa mapama
 • Preslikavanje liste u vidžete
 • Razlika između final i const promjenjivih
 • Uvod u “IF” uslovna grananja
 • Šta je to „Null“
 • Izbacivanje vidžeta korištenjem uslova
 • Razdvajanje aplikacije na vidžete
 • Dobavljači (eng. Getters) i “else-if” uslovno granjanje
 • „Stari“ dodaci za dugmad u odnosu na „nove“ dodatke za
 • dugmad

 

5. Analiza i mogućnosti Flutter-a
 • Uvod u modul
 • Pokretanje aplikacije na IOS i Android uređaju
 • Rad sa emulatorima (Pokretanje aplikacije na IOS emulatoru)
 • Razumjevanje poruka o greškama i ispravljanje grešaka
 • Korišćenje programa za otklanjanje grešaka
 • Prvi koraci sa Dart DevTools
 • Pojam “Repaint Rainbow” u Flutter-u
6. Vidžeti, stilizovanje, ugradnja logike – Izrada prave mobilne aplikacije
 • Uvod u modul
 • Pregled osnovnih Flutter vidžeta
 • Planiraniranje izrade aplikacije
 • Kombinovanje vidžeta
 • Dodavanje transakcionih modela i prenos podataka
 • Preslikavanje podataka u vidžeta
 • Izrada prilagođene stavke liste
 • Stilizovanje kontejnera i teksta
 • Kontejneri vs Kolone vs Redovi
 • Pojam interpolacije stringova
 • Instaliranje spoljnih paketa, formatiranje datuma, dodavanje vidžeta za unos teksta i rad sa unesenim tekstom
 • Podjela aplikacije na vidžete
 • Povezivanje vidžeta, upravljanje podacima i stanjima
 • Rad sa listama
 • Kratki kviz
 • Stilizovanje i podešavanje komponentih za unos i prikaz
 • Dodavanje AppBar dugmadi i dodavanje “plutajućih” dugmadi
 • Dodavanje, prikaz i stilizovanje modalnog bottom sheet-a
 • Podešavanje i korištenje tema, dodavanje fontova i rad sa temama za prikaz teksta
 • Dodavanje slika u aplikaciju
 • Planiranje izrade vidžeta za grafik
 • “FOR” ptelja i prolazak kroz liste korištenjem “FOR” ptelje
 • Dohvatanje nedavnih transakcija
 • Izrada grafika (Dijagrama)
 • “Fleksibilno i prošireno” – Detaljan pregled
 • Dodavanje “ListTile” vidžeta
 • Poboljšanje cjelokupnog dijagrama
 • Vidžeti i podešavanja cidžeta – Zapažanja/Pregled
 • Rad sa datumima (Prikaz komponente za izbor datuma i dodavanje transakcija)
 • Brisanje transakcija i korištenje “IconButtons” klase
 • Završne dorade aplikacije – kraj modula
7. Razvoj korisničkog interfejsa i ponašanje aplikacije u zavisnosti od platforme
 • Šta je to responzivno, a šta prilagodljivo
 • Primjeri, kako je moguće poboljšati aplikaciju
 • Dinamičko računanje veličina
 • Šta je to „tektScaleFactor“ i kako se koristi
 • Rad sa “LayoutBuilder” vidžetom
 • Kontrolisanje orijentacije “ekrana” uređaja
 • Prikazivanje alternativnog “landscape” sadržaja – 1
 • Prikaz različitog sadržaja u zavisnosti od orijentacije ekrana
 • Rad sa “Softkeyboard”, potencijalni problemi i kako ih riješiti
 • Korišćenje veličine uređaja u “IF” uslovima
 • Rad sa “MediaQuery” objektom
 • Provera platforme uređaja
 • Korišćenje Cupertino vidžeta (iOS platforma)
 • Šta je SafeArea i kako se koristi
 • Rad sa Cupertino stilovima i dugmadima
 • Izrada prilagodljivih vidžeta
8. Vidžeti i sadržaj Flutter-a - Detaljan pregled
 • Uvod u modul
 • Potencijalni problemi
 • Šta je to “Widget Tree”, a šta “Element Tree”, kada i kako ih koristiti
 • Kako ponovno prikazivanje (eng. rerendering) ekrana funkcioniše u Flutter-u
 • Kako Flutter izvršava build () metodu
 • Korišćenje “const” vidžeta i konstruktora
 • Pisanje dobrog koda
 • Izdvajanje vidžeta
 • Korišćenje Builder metoda
 • Kratka provjera znanja (Builder metode)
 • Razumjevanje životnog ciklusa vidžeta
 • Razumjevanje životnog ciklusa aplikacije
 • Razumjevanje Context-a
 • Problemi sa listama i vidžetima koji psjeduju stanja
 • Razumjevanje izvora problema
 • Korišćenje dugmadi
 • Ključevi, liste, vidžeti koji posjeduju stanja
9. Navigacija između ekrana
 • Planiranje aplikacije
 • Početak izrade apliakcije – dodavanje osnovnih podataka
 • Pravljenje mreže i rad sa linearnim gradijentima
 • Postavljanje ekrana u ulozi glavnog ekrana
 • Stilizovanje i podešavanje tema
 • Navigacija do nove stranice
 • Prosleđivanje podataka preko konstruktora
 • Korišćenje imenovanih ruta i prosleđivanje podataka pomoću imenovanih ruta
 • Imenovane rute – detaljan pregled
 • Dodavanje “obrok” modela i podataka
 • Odabir obroka za odabranu kategoriju
 • Prikazivanje stavki recepata i korišćenje slika sa interneta
 • Navigacija na stranicu sa detaljima o obroku
 • onGenerateRoute & onUnknovnRoute
 • Završni radovi na stranici za detalje o obroku
 • Dodavanje TabBar-a na AppBar
 • Dodavanje Bottom TabBar komponente
 • Dodavanje Custom Drawer-a
 • Dodavanje veza na Custom Drawer
 • Zamena stranica
 • Uklanjanje stranica i vraćanje podataka kao rezultat
 • Dodavanje funkcije „Označi kao omiljeno“
 • Problem!
10. Upravljanje stanjima (State Management)
 • Planiranje aplikacije
 • Definisanje modela podataka
 • Rad na mreži proizvoda i vidžetima
 • Stilizovanje i rad sa temom aplikacije
 • Dodavanje navigacije u aplikaciju
 • Važnost upravljanja stanjima, šta je to stanje a šta upravljanje stanjima ?
 • Razumjevanje “Provider” paketa
 • Rad Provider-ima i Listener-ima
 • Extends vs with
 • Pružanje “neobjekata”
 • Slušanje na različitim mestima i načinima
 • Korišćenje ugnežđenih modela i dobavljača
 • Istraživanje alternativnih sintaksi dobavljača
 • Korištenje „Consumer“ umesto „Provider.of“
 • Lokalno stanje vs stanje na nivou aplikacije
 • Dodavanje proizvoda u korpu
 • Rad sa više dobavljača
 • Povezivanje dobavljača za korpu
 • Rad sa korpom i prikazivanje ukupne cijene
 • Prikazivanje liste proizvoda u kolicima
 • Dodavanje opcije za ignorisanje pojedinog proizvoda u korpi
 • Dodavanje podataka o proizvodu
 • Dodavanje mogućnosti narudžbe
 • Dodavanje ekrana porudžbina
 • Korišćenje Side Drawer-a
 • Dodavanje opcije “proširivanja” narudžbe, vidžeti sa stanjima vs Provider-i
11. Dodatne aktivnosti
 • Rad sa HTTP/HTTPS zahtjevima
 • Rad sa formama za unos korisnika
 • Integracija sa “third party” servisima (Google, Amazon, Microsoft itd.)
 • Animacije
 • Objava na oficijalne prodavnice
Sertifikacija
 • Polaznicima pripada sertifikat o pohađanju kursa Razvoj mobilnih aplikacija za ostvarenih minimalno 70% prisustva od ukupnog fonda časova 

1550,00 KM

  Preferirani način praćenja kursa


  *Ukoliko nemate promo kod ostavite prazno polje.

  Cijena je bez PDV-a.

  Cilj kursa je da naučiš

  R

  Osnove programiranja i programskih jezika

  R

  Osnovne funkcionalnosti Flutter-a

  R

  Kreiranje i stilizovanje nove mobilne aplikacije

  R

  Prilagođavanje aplikacije vitruelnom okruženju

  R

  Pridruživanje atributa i komandi aplikaciji

  R

  Kreiranje aplikacijskog sadržaja na primjeru

  Šta dobijam?

  Pristup kursu u trajanju od 70 časova

  Materijale sa predavanja

  Sertifikat o pohađanju kursa

  Pristup snimljenim predavanjima 45 dana od datuma završetka kursa

  Detaljne informacije

  Početak:
  -
  Kraj:
  -
  pon
  uto
  sri
  čet
  pet
  09:00-16:00
  70 časova
  LANACO Tehnološki centar
  Veljka Mlađenovića bb
  Banja Luka
  (krug Poslovne zone Incel)
  Mogućnost praćenja online

  Možda te zanima

  Share This